1. Všeobecné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode www.revivogen.sk upravujú spôsob spracovania a ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu a zároveň webového sídla www.revivogen.sk, na ktorom sa realizuje internetový predaj výrobkov.

Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode www.revivogen.sk sú vypracované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa upravuje a nahrádza smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákona č. 18/2018 Z.z. v z.n.p. Zásady ochrany osobných údajov.

Tieto zásady sú určené predovšetkým ako poučenie a informácia zákazníkom internetového obchodu ako dotknutým osobám o rozsahu, spôsobe získavania a nakladania s osobnými údajmi.

2. Vymedzenie pojmov

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané.

Prevádzkovateľ – spoločnosť Ing. Tomáš Mudrák – Bizreal, Štúrova 94, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 43489494, spoločnosť zapísaná v Registri živnostenského odboru Obvodného Úradu v Nitre – číslo živnostenského registra: 430-30760, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.revivogen.sk.

GDPR (General Data Protection Regulation) – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby).

Sprostredkovateľ – každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

E-shop – internetový obchod, prevádzkovaný spoločnosťou Ing. Tomáš Mudrák – Bizreal prostredníctvom Webového sídla.

Webové sídlo – webové stránky www.revivogen.sk, na ktorých spoločnosť Ing. Tomáš Mudrák – Bizreal prevádzkuje internetový obchod.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa – marketingové analýzy nákupného správania zákazníkov e-shopu pre účely vylepšovania sortimentu e-shopu a služieb pre zákazníkov, vyhodnocovania úspešnosti predaja výrobkov a vylepšovania funkcionality webového sídla na základe zbierania a analýzy osobných údajov a nákupného správania.

Neregistrovaný zákazník – zákazník, ktorý nemá zriadené svoje elektronické konto v internetovom obchode prevádzkovateľa.

Registrovaný zákazník – zákazník, ktorý má zriadené svoje elektronické konto v internetovom obchode prevádzkovateľa.

Užívateľ – návštevník internetovej stránky a obchodu www.revivogen.sk.

3. Účel a dôvody spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje registrovaných a neregistrovaných zákazníkov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, za účelom spracovania a vybavenia objednávky a plnenia ustanovení kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku bez nutnosti získania súhlasu dotknutej osoby.

Neregistrovaní zákazníci

Uvedenie osobných údajov neregistrovaných zákazníkov označených v objednávke ako *povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy. E-mailovú adresu neregistrovaných zákazníkov spracúvame za účelom zaslania potvrdenia o vytvorení objednávky, sledovania zásielky a komunikácie ohľadom objednávky. E-mailovú adresu tiež využívame na zasielanie e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zákazník zakúpil, a o ktoré by preto mohol mať záujem (podľa ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách), a to prípadne v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ neregistrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Svoj nesúhlas môže zákazník vyjadriť pred odoslaním objednávky v časti Poznámky k objednávke, kde uvedie, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu.

Registrovaní zákazníci

Registrácia zákazníka v našom internetovom obchode je dobrovoľná a zákazník registráciou získava rôzne výhody v podobe vytvorenia svojho elektronického konta, ktoré obsahuje históriu jeho nákupov. Len registrovaným zákazníkom je umožnené využitie prípadnej vernostnej odmeny. E-mailovú adresu registrovaných zákazníkov spracúvame za účelom zaslania potvrdenia o vytvorení objednávky, sledovania zásielky a komunikácie ohľadom objednávky. E-mailovú adresu tiež spracúvame za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zákazník zakúpil, a o ktoré by preto mohol mať záujem (podľa ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách), a to prípadne v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ registrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Svoj nesúhlas môže zákazník vyjadriť pred odoslaním objednávky alebo žiadosti o registráciu v časti Poznámky k objednávke, kde uvedie, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu. Osobné údaje potrebné pre vytvorenie elektronického konta v E-shope a osobné údaje potrebné pre úspešný nákup v E-shope nám z Vašej strany musia byť sprístupnené, v opačnom prípade voči Vám nevieme plniť naše zmluvné povinnosti.

Údaje o nákupnom správaní registrovaných zákazníkov, ktoré získavame obsahujú súhrnné údaje o zakúpených produktoch registrovaných zákazníkov v našom E-shope, čase jednotlivých nákupov, kúpnej cene, IP, čase návštevy, časovom pásme a podobne.

Osobné údaje, ktoré nám registrovaní zákazníci poskytli, ako aj údaje získané z jednotlivých nákupov v E-shope, spracúvame aj na marketingové účely zahŕňajúce analýzy nákupného správania zaznamenaného v elektronickom konte registrovaného zákazníka. Analýzy údajov o návštevnosti Webového sídla, údajov zákazníkov a ich nákupného správania zaznamenaného v elektronickom účte na Webovom sídle sa vykonávajú:

(a) pre interné obchodné potreby Prevádzkovateľa, napríklad pre účely získania informácií o úspešnosti predaja produktov v ponuke nášho E-shopu a následného vylepšenia ponuky nášho sortimentu, pre účely získania informácií o návštevnosti nášho Webového sídla za účelom prispôsobenia jeho funkcionalít a obsahu pre väčší komfort našich zákazníkov, pre účely lepšieho poznania zákazníkov a ich nákupného správania s cieľom poskytnúť im lepšie produkty, ktoré ich viac zaujímajú a s využitím agregovanych dát pre účely skvalitňovania webu, lepšieho oslovovania zákazníkov v reklame len relevantnými produktami, štatistického vyhodnocovania nákupov, opustených košíkov alebo nezrealizovaných nákupov, a

(b) pre potreby zákazníkov Prevádzkovateľa za účelom poskytovania čo najadresnejších a najvýhodnejších ponúk našich tovarov podľa potrieb zákazníkov, ktoré by inak nezískali, a to na základe údajov v ich elektronickom účte.

Právny základ a doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré nám boli poskytnuté prostredníctvom webového sídla, uchovávame po dobu stanovenú zákonom, resp. po nevyhnutnú dobu, a to nasledovne:

Podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov spracúvame a uchovávame osobné údaje neregistrovaných zákazníkov a registrovaných zákazníkov (meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo a e-mailová adresa) po celú dobu trvania kúpnej zmluvy pre účely plnenia zmlyvy voči zákazníkovi a následne osobné údaje archivujeme po dobu 10 rokov uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely a po dobu 4 rokov pre účel poskytnutia súčinnosti pri riešení sporov orgánmi štátnej správy, súdmi a políciou. Doba sa predlžuje v prípade riešenia sporu o dĺžku trvania sporu.

V zmysle ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách spracúvame a uchovávame e-mailovú adresu a nákupné správanie neregistrovaných zákazníkov a registrovaných zákazníkov po dobu 4 rokov od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu) alebo do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili) pre účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa , napríklad oslovovania zákazníkov e-mailovými ponukami tovarov, vypracovania marketingových analýz nákupného správania, vylepšovania sortimentu e-shopu, vyhodnocovania úspešnosti predaja výrobkov a vylepšovania funkcionality webového sídla.

V prípade, že sa doby spracovania osobných údajov prelínajú, vždy sa berie do úvahy dlhšia doba spracovania. Po uplynutí doby spracúvania vrátane archivácie osobné údaje anonymizujeme.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať.

4. Práva dotknutej osoby

Pri spracúvaní osobných údajov si môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúce práva:

Právo odvolať poskytnutý súhlas – dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať ktorýkoľvek súhlas.

Právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom – dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalším informáciám v zmysle čl. 15 nariadenia GDPR.

Právo na opravu – dotknutá osoba má právo na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na obmedzenie spracovania – dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie jej osobných údajov, pokiaľ: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov alebo b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia alebo c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje predtým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi pri nákupe v E-shope, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na výmaz – dotknutá osoba má právo na bezdokladné vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje za predpokladu, že a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu alebo c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne alebo d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európaskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
Vymazanie osobných údajov sa týka aj všetkých replík, kópií, odkazov, ktoré boli poskytnuté sprostredkovateľom alebo tretím stranám.
Žiadosti o výkon práv dotknutej osoby splní prevádzkovateľ bezplatne.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu, má dotknutá osoba právo namietať voči takémuto spracúvaniu a prevádzkovateľ nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ bude prevádzkovateľ v budúcnosti spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom bude dotknutá osoba informovaná), má dotknutá osoba právo namietať a prevádzkovateľ už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov môže dotknutá osoba kliknutím na link uvedený v každom e-maili s ponukami tovarov. Kliknutím na tento link sa dotknutá osoba natrvalo odhlási z databázy na zasielanie týchto e-mailov.

Právo na informácie – dotknutá osoba má právo zaslať prevádzkovateľovi písomné alebo elektronické žiadosti o informácie vo veci spracovania osobných údajov, na ktoré prevádzkovateľ odpovie do 2 mesiacov od doručenia žiadosti. Kontakt pre poskytovanie informácií:
Ing. Tomáš Mudrák – Bizreal, Štúrova 94, 949 01 Nitra, Slovenská Republika, e-mailová adresa:

Právo podať sťažnosť na úrad – dotknutá osoba má právo podať sťažnosť v prípade pochybení alebo podozrenia zo zneužitia osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu práce.

Právo nechať sa zastúpiť – dotknutá osoba má právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť v mene dotknutej osoby pre uplatnenie vyššie uvedeného práva dozornému orgánu.

5. Sprostredkovatelia

Osobné údaje našich zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu odovzdávame za účelom splnenia našich zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom aj ďalším sprostredkovateľom, ktorí však odovzdané osobné údaje spracúvajú vo svojom mene ako samostatní prevádzkovatelia (tretie strany). Sprostredkovatelia sú vo veciach spracovania osobných údajov dôveryhodní a dodržiavajú všetky zásady legislatívy ochrany osobných údajov.

Týmito sprostredkovateľmi sú predovšetkým nasledovné subjekty: Slovenská Pošta a.s. (doručovanie tovaru zákazníkom) a Rocket Science Group LLC (služba Mailchimp – zasielanie e-mailov s marketingovým obsahom).

Zoznam sprostredkovateľov sa priebežne aktualizuje.

6. Bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na minimalizáciu úniku alebo poškodenia osobných údajov, napríklad dostatočné zabezpečenie prevádzky, používanie zabezpečených prístupov, firewallu, antivírusového programu, bezpečnostný certifikát SSL webového sídla, postúpenie osobných údajov dôveryhodným a zmluvným sprostredkovateľom.

Časti e-shopu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú prevádzkovateľom vlastnené alebo prevádzkované. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o dotknutých osobách.

7. Súbory Cookies

Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá v zariadení užívateľa (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní e-shopu a na určitý čas uchováva informácie o zariadeniach užívateľa, krokoch a nastaveniach. Súbor Cookie umožní e-shopu pri ďalšej návšteve rozpoznať prehliadač užívateľa alebo ukladať nastavenia užívateľa a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Webové sídlo prevádzkovateľa používa súbory cookies, pre uľahčenie používania internetového obchodu a stránky www.revivogen.sk. Prevádzkovateľ používa vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napríklad nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics.

Súbory cookies využíva internetový obchod www.revivogen.sk na zapamätanie si prihlásenia do e-shopu, aby užívateľ nemusel vypĺňať prihlasovací formulár s prihlasovacím menom a heslom pri každom otvorení stránky.

Súbory cookie môže užívateľ kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Užívateľ môže vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení. Prehliadač môže užívateľovi umožniť nastavenie spracovávania cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od súhlas s použitím konkrétneho súboru cookie. Užívateľ však musí brať na vedomie, že niektoré časti e-shopu nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec. Napríklad, ak budú súbory cookies zakázané užívateľ sa nebude môcť prihlásiť do svojho konta, nebude môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nie je možné.

Ak užívateľ navštívi stránku prihlásenia e-shopu, v prehliadači sa uložia dočasné súbory cookies na určenie toho, či daný prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení užívateľa e-shop nastaví niekoľko súborov cookies, aby sa uložili prihlasovacie údaje užívateľa a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak užívateľ zvolí možnosť „zapamätať“, jeho prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení budú z jeho účtu súbory cookies odstránené.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Ing. Tomáš Mudrák – Bizreal pred dňom 25.5.2018. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na Webovom sídle www.revivogen.sk.

Close Menu
×
×

Cart