1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.revivogen.sk. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (spotrebiteľa).
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.revivogen.sk je Ing. Tomáš Mudrák – Bizreal, Štúrova 94, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 43489494, spoločnosť zapísaná v Registri živnostenského odboru Obvodného Úradu v Nitre – číslo živnostenského registra: 430-30760.

Internetový obchod www.revivogen.sk nie je platiteľom DPH.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16 

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – je subjekt, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby, prostredníctvom internetového obchodu www.revivogen.sk a ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok. Pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci (spotrebiteľ) – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby pre osobnú potrebu prostredníctvom internetového obchodu www.revivogen.sk a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Objednávka a storno objednávky

Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode www.revivogen.sk, telefonicky alebo e-mailom.

Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za neho dohodnutú cenu. Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku e-mailom a oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru (potvrdené objednávky sú záväzné). Predávajúci sa zaväzuje dodať správny tovar a množstvo v dohodnutej cene podľa objednávky. Kupujúci môže zrušiť objednávku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je schopný tovar dodať. Kupujúcemu v takomto prípade ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, e-mail alebo adresa, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e- maily atď.) alebo ak kupujúci pri predchádzajúcej objednávke odstúpil od zmluvy bez udania dôvodu, tovar odmietol prevziať alebo ho neprevzal v odbernej lehote.

4. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ oznámi dodávateľovi svoje odstúpenie od zmluvy telefonicky alebo e-mailom.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť. Lehota 14 dní sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ zašle vrátený tovar dodávateľovi doporučene poštou alebo kuriérom bez povinnosti platby za prevzatie zásielky (bez dobierky). Vrátený tovar zaslaný dodávateľovi na dobierku nebude prevzatý.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť čistý, nepoškodený v originálnom nepoškodenom balení (s nepoškodenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď.) a s kompletnou dokumentáciou. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar používaný, čiastočne opotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu pri tovare, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, bude si predávajúci uplatňovať u kupujúceho úhradu nákladov a náhradu spôsobenej škody v rámci platnej legislatívy. Predávajúci vyhotoví videodokumentáciu preberania vráteného tovaru od prepravcu a kontroly vráteného tovaru, ktorá bude v prípade potreby poskytnutá kontrolným orgánom na posúdenie.

V prípade, ak spotrebiteľ chce vrátiť objednaný tovar, ale ten už bude poškodený, použitý, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, nejedná sa o odstúpenie od zmluvy. Predávajúci môže v takomto prípade odmietnuť plnenie, alebo po dohode s kupujúcim požadovať si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar alebo odmietnuť plnenie.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby za tovar, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného, ktorú predávajúci zaplatil prepravcovi. V prípade, že kupujúci uhradil iba cenu tovaru a cenu prepravy uhradil predávajúci a kupujúci sa rozhodne tovar vrátiť, vrátená suma bude znížená o cenu poštovného, ktorú predávajúci zaplatil prepravcovi pri zaslaní tovaru kupujúcemu a o poplatok za úhradu kúpnej ceny v prípade, že kupujúci uhradil cenu tovaru v hotovosti pri preberaní zásielky (dobierka).

Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým, ako mu je tovar od spotrebiteľa doručený.

Výmena tovaru

Kupujúci môže tovar vymeniť najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru od prepravcu. Vymeniť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale, s nepoškodenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami.

Po dohode medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť tovar vymenený za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude kupujúcemu zaslaný buď s ďalšou objednávkou kupujúceho alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne v prípade výmeny tovaru, predávajúci si neúčtuje poštovné a balné.

5. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Reklamácie sa riadia Obchodným zákonníkom SR. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov pre fyzickú osobu nepodnikateľa alebo 12 mesiacov v prípade predaja právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou životnosti tovaru. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho telefonicky alebo e-mailom.

Po dodaní zásielky od prepravcu je nutné, aby kupujúci skontroloval stav a obsah zásielky. V prípade poškodenia obalu alebo samotného tovaru, je nutné o tom bezodkladne informovať prepravcu, ktorý tovar doručil a tento je povinný o tom spísať reklamačný záznam.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci ďalej zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal, má tovar vlastnosti, ktoré si obe strany dohodli alebo boli uvedené v popise tovaru v internetovom obchode www.revivogen.sk v čase objednania tovaru kupujúcim.

Kupujúci nemôže uplatniť reklamáciu, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu alebo pokiaľ vadu spôsobil kupujúci sám.

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní zasielky skontroloval spolu s prepravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť lepiacej pásky, poškodenie krabice) podľa priloženej faktúry. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nutné poškodenie opísať v dodacom protokole prepravcu.

Neúplnu alebo poškodenú zásielku musí kupujúci bezodkladne (do 2 pracovných dní od prevzatia) oznámiť telefonicky alebo e-mailom predávajúcemu, spísať s prepravcom protokol o poškodení a tento bez zbytočného odkladu poslať e-mailom alebo doporučeným listom predávajúcemu.

Ak kupujúci neoznámi vadu tovaru včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Zodpovednosť za poškodenie zásielky v priebehu prepravy nesie prepravca.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo konaním kupujúceho, nevhodným skladovaním tovaru, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený, po uplynutí doby životnosti tovaru, prírodnými živlami alebo vyššou mocou. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebenie výrobku, ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebenie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení a prejavení sa.

Postup pri reklamácii

V prípade, že kupujúci zistí nekompletnosť dodaného tovaru alebo zámenu tovaru za iný, je povinný ohlásiť tieto skutočnosti predávajúcemu do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.

Reklamáciu je možné podať e-mailom na e-mailovú adresu:

Pri reklamácii je kupujúci povinný uviesť číslo faktúry a podrobný popis závady alebo poškodenia tovaru.

V prípade zámeny alebo prejavenia sa nedostatkov jedného kusu tovaru je kupujúci oprávnený k reklamácii celej zásielky tovaru iba v prípade, že ostatná nezávadná časť zásielky je týmto pre kupujúceho nepoužiteľná.

Reklamovaný tovar musí kupujúci zaslať späť predávajúcemu kompletný, v originálnom balení, so všetkým príslušenstvom, presným popisom závad a kópiou originálu účtovného dokladu.

Reklamácia tovaru bude vybavená jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, odoslaním písomnej výzvy kupujúcemu na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. S výsledkom reklamačného konania bude kupujúci oboznámený najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie a reklamovaného tovaru.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

6. Dodacia lehota

Tovar, ktorý je skladom bude odoslaný kupujúcemu zvyčajne do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, alebo bude kupujúcemu v tejto lehote oznámené, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať. V ostatných prípadoch bude tovar odoslaný podľa dostupnosti tovaru. Ak je predmetom dodania tovar označený ako skladom spolu s tovarom ktorý skladom nie, je tovar zvyčajne odoslaný kupujúcemu až po dostupnosti všetkých položiek, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak.

Ak je pri produkte zobrazené „na objednávku“, dodacia lehota je 7 až 10 pracovných dní.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť prepravcovi zistené vady. Faktúra je priložená v balíku.

7. Ceny

Predávajúci nie je platiteľom DPH. Všetky ceny tovaru uvedené na stránkach internetového obchodu www.revivogen.sk sú konečné bez ďalšieho navýšenia. K cene tovaru sa pripočíta (a) cena za prepravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie a (b) poplatok za úhradu kúpnej ceny, ak si kupujúci vyberie uhradiť kúpnu cenu v hotovosti pri preberaní tovaru (formou dobierky). Úhrada kúpnej ceny priamou platbou na účet predávajúceho je bez poplatku. Balné je zahrnuté v cene dopravy. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Cena a spôsob dopravy

Ceny dopravy vychádzajú z aktuálneho cenníka Slovenskej Pošty. Ponúkané spôsoby prepravy tovaru sú nasledovné:

– Balík na poštu (€2.10): uloženie na pošte podľa výberu odosielateľa počas odbernej lehoty bez predchádzajúceho pokusu o doručenie. Slovenská Pošta pošle adresátovi SMS avízo / e-mail avízo o uložení balíka na pošte, ktorý si adresát prevezme osobne na pošte. Lehota prepravy: D+2 (dodanie druhý pracovný deň po dni podania).

– Expres kuriér na adresu (€6.00): doručenie na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na zásielke alebo adresnom štítku. Slovenská Pošta pošle pred doručením balíka adresátovi SMS avízo / e-mail avízo. Lehota prepravy: D+1 (dodanie nasledujúci pracovný deň po dni podania).

Pri objednávke tovaru v hodnote nad €50.- hradí cenu prepravy predávajúci. Ak sa kupujúci v tomto prípade rozhodne odstúpiť od zmluvy a tovar vráti predávajúcemu, vrátená suma bude znížená o cenu poštovného a balného, ktorú predávajúci zaplatil prepravcovi za zaslanie tovaru kupujúcemu.

Cena a spôsob úhrady kúpnej ceny

Kupujúci môže cenu tovaru a cenu prepravy uhradiť priamou platbou na účet predávajúceho alebo v hotovosti pri preberaní zásielky (dobierka). Úhrada ceny priamou platbou na účet predávajúceho je bez poplatku. Úhrada ceny v hotovosti pri preberaní zásielky (dobierka) je spoplatnená sumou €1.50.

8. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa, budú slúžiť výhradne na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky tovaru, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie. Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru. Pre účel dodania tovaru kupujúcemu budú poskytnuté len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky. Predávajúci sa taktiež zaväzuje, že na želanie zákazníka i bez udania dôvodu, jeho osobné údaje vymaže z databázy. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu.

Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.revivogen.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel a dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov za vyššie uvedených podmienok a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po jej potvrdení predávajúcim (ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim) archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.revivogen.sk a sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

Close Menu
×
×

Cart